การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ฐปนรรต พรหมอินทร์ และชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top