KPI YEARBOOK 2566 การฏิรูปกฎหมาย : บทสำรวจกรณีศึกษาต่างประเทศและไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, ธีรพรรณ ใจมั่น และปัทมา สูบกำปัง บรรณาธิการ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top