การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง / โดย นิตยา โพธิ์นอก, อริย์ธัช บุญถึง และดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top