ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565 และสรุปผลสำรวจ พ.ศ. 2545-2565 / คณะผู้จัดทำ รัชวดี แสงมหะหมัด และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top