การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ / โดย ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top