รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไกภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย / จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top