การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทย เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในมิติของการเมืองภาคพลเมือง / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, นุชประภา โมกข์ศาสตร์, ทวิติยา สินธุพงศ์ และดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top