การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง กรณีศึกษาการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ : เติมเต็มวงจรการเลือกตั้งโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / จารุวรรณ แก้วมะโน – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top