โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 / นพพร ลีปรีชานนท์ และคณะ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top