จักรกลเศรษฐกิจการเมืองร่วมสมัยในการเมืองท้องถิ่นไทย : การประกอบสร้าง ปฏิบัติ และการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2563 / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ และชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top