การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง เทศบาลปอภารและเทศบาลตำบลโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด (Integrity building in local administrative organization : communities in Khwaothung Sub-district Administrative Organization, Pophan Sub-district Municipality, and Phonsung Sub-district Municipality in Roi-Et Province) / คณะผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล, ปัทมา สูบกำปัง, นิตยา โพธิ์นอก และทวิติยา สินธุพงศ์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top