การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรี : ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ / ปีดิเทพ อยู่ยืนยัง, วรรณภา ลีระศิริ, วรพงศ์ ตระการศิรินนท์, อรพิน สร้อยญาณะ และทินกฤต นุตวงษ์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top