ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / สถาบันพระปกเกล้า – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top