โครงการกระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อัมพร หมาดเด็น, อภิญญา ดิสสะมาน และมนวัธน์ พรหมรัตน์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top