การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่จังหวัดและความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / มีชีย ออสุวรรณ, อุมาพร บึงมุม และภูเบต เส็นบัตร – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top