โครงการศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / สาวตรี สุขศรี – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top