การศึกษาบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่หลังปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 – การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร / โดย ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top