ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร : กรณีศึกษาสี่ทหารเสือนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top