การศึกษากลไกเพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียม ตามเป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Goal 16 of the United Nations’ Sustainable Development Goals) / สุรสิทธิ์ วชิรขจร หัวหน้าโครงการ ; ธนรัตน์ มังคุด ผู้วิจัย – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top