การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation : PVT) : การปฏิบัติใช้ในบริบทของประเทศไทย / สติธร ธนานิธิโชติ, ปุรวิชญ์ วัฒนสุข, ขวัญข้าว คงเดชา, ศิปภน อรรคศรี และธีทัต จันทราพิชิต – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top