จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เล่ม 2 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหทายเหตุ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top