การศึกษาและสำรวจทัศนคติทางการคลังและงบประมาณของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 / วีระศักดิ์ เครือเทพ, จรัส สุวรรณมาลา และถวิลวดี บุรีกุล – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top