ชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ 1 จังหวัดน่าน และจังหวัดเพชรบูรณ์ / สมศรี ศิริขวัญชัย, พรธิดา วิเศษศิลปานนท์, พุฒิเมธ ธนะวัตรเมฆินทร์, รัตนติกา เพชรทองมา และวีรวรรณ ฉันทะกุล – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top