ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด / ณัชชาภัทร อมรกุล และ ปุรวิชญ์ วัฒนสุข, บรรณาธิการ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top