จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468 (ออกเป็นราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ แล้วแก้ไขตามพระดำริห์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ในราชกิจจานุเบกษาฉะบับเพิ่มเติม) กับจดหมายเหตุภาษาอังกฤษซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์แจกในงานนั้น / พระยาประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม รามนันทน์), เรียบเรียง – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top