ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยและผลการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ. 2561 / หัวหน้าโครงการวิจัย ชลัท ประเทืองรัตนา ; นักวิจัย เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top