การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ปวริศร เลิศธรรมเทวี – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top