การศึกษาผลต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง : รายงานวิจัยชุมชนฉบับสมบูรณ์ / อณวัชร์ ชำนาญโชติ, ณัฐชยา เครือหงส์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top