โครงการศึกษาวิจัย การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 (Best Practices) กรณีศึกษา : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย / อมาพร ปวงรังษี – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top