การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 กรณีศึกษา : การจัดการศึกษาสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability : LD) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ปุณยนุช รุธิรโก และคณะ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top