การกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ่นและไทย : การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงเงื่อนไขความสำเร็จของการกระจายอำนาจ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ – King Prajadhipok's Institute Library
Scroll to Top