การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / มณเฑียร เจริญผล – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top