การประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 (22 มีนาคม 2544-ปัจจุบัน) : : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัย = Performance Appraisal of the Senate / เสนอโดย สถาบันพระปกเกล้า – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top