กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง : ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. / โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤตและคณะ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top