คู่มือการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง / James L. Creighton ; แปลและเรียบเรียง วันชัย วัฒนศัพท์, ศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์ และสุวธิดา ศรียะพันธ์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top