เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / จัดโดย วุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top