รูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัย / ผู้เขียน อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ,อโณทัย ศรีสมัย;คณะผู้จัดทำ ,วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top