คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท / โดย James Kho..[และคนอื่น ๆ]; Ted T. Bonpin, Manuel E Narvadez,Jr., Ana Luisa Fuentes บรรณาธิการ ; แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top