ชื่อ ฉายา และสมญานามทางการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2545 เล่ม 2 / รวบรวมและเรียบเรียง โดยวีระ เลิศสมพร – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top