โครงการศึกษาผลกระทบต่อภาคประชาชนจากการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) / คณะวิจัย วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top