การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2546 : รายงานวิจัย / โกวิทย์ พวงงาม และ วริสรา บุญมา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top