โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น : รายงานการวิจัย / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, อรทัย ก๊กผล, ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, ปทุมวดี ลดาพรหมทอง – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top