การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี = The development of indicator for measuring good governance : รายงานวิจัย / โดยสถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล… [และคนอื่นๆ] – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top