หลักกฎหมายปกครอง จากข้อสังเกตของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ (จากข้อสังเกตประกอบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2523-2533) – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top