บทสรุปผู้บริหาร พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคะแนนการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย / โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า; หัวหน้าโครงการวิจัย สติธร ธนานิธิโชติ; นักวิจัย ภควัต อัจฉริยปัญญา, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, วิชุดา สาธิตพร, ขวัญข้าว คงเดชา – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top