บทบาทผู้แทนราษฎรเขตพระนครชุดแรกในสายธารประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 : รายงานวิจัย / ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top