สันติสุขภายใต้การชับเคลื่อนสันติวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบึงคอไห ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปุทมธานี และชุมชนตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส = Peaceful Society form culture of Peace Mobilization / อภิญญา ดิสสะมาน – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top