การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ฐปนรรต พรหมอินทร์ และชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top