โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจแผนที่ข้อมูลประเด็นความขัดแย้งในประเทศไทย : กรณีมิติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคกลางและภาคเหนือ) กรณีผลกระทบจากโครงการ EEC และผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 (Conflict Mapping Thailand) Phase 5 / อภิญญา ดิสสะมาน – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top