กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล, กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล และธันยพรรษ ปั้นนาค – ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
Scroll to Top